Skip to main content

Vi har fått bærekraftsansvarlig! Hva nå?

Oppmerksomheten rundt bærekraft er stadig voksende, og krav om fokus på bærekraft fremkommer på stadig flere måter gjennom lovgivning, bransjekrav og fra kunder.

I den forbindelse følger mange bedrifter opp med å oppnevne egen bærekraftansvarlig. For noen gjøres dette fordi det oppleves som et krav.

Andre gjør det fordi det vurderes som riktig og viktig.

Vi har fått Bærekraftsansvarlig! Hva nå?

Felles for mange er at det ved etableringen av rollen som bærekraftansvarlig ikke nødvendigvis er gjort tilstrekkelig forarbeid med å tenke gjennom hva vedkommende faktisk skal gjøre, og hva bedriften skal oppnå gjennom rollen.

Konsekvensene av dette kan være mange, og ofte negative.

 • Ett forhold er at bedriften kan pådra seg kostnader uten at det er noen klar forventning til hva bedriften skal få igjen for dette.
 • Et annet at rollen som bærekraftansvarlig kan bli frustrerende for den som faktisk får rollen, noe som kan føre til mistrivsel og redusert produktivitet.
 • Videre kan det skapes negative reaksjoner i og rundt bedriften, som følge av at de resultater som ulike interessenter mener å kunne forvente ikke oppnås raskt nok.
Hvilke bærekraftmål er viktig for bedriften?

For å lykkes med bærekraft er der noen enkle spørsmål bedriften bør stille seg

 1. Hvorfor skal vi ha en bærekraftansvarlig?
 2. Hvordan passer bærekraft inn i virksomhetens strategi og langsiktige mål?
 3. Hvor og hvordan skal bærekraftarbeidet forankres?
 4. Hvilke konkrete mål skal settes for arbeidet
 5. Hvilke krav skal stilles til den bærekraftansvarlige?
 6. Hvilke rammer skal settes for den bærekraftansvarliges arbeid og hvilke fullmakter skal vedkommende ha?
 7. Hvordan kan virksomhetens kultur understøtte oppnåelse av bærekraftmålene?
 8. Disse spørsmålene vil bli nærmere gjennomgått i det følgende.

Hvorfor har vi bærekraftsansvarlig?

Det første spørsmålet en bedrift bør stille seg, er hvorfor det skal oppnevnes en rolle knyttet til bærekraft. Hvis grunnlaget er lovkrav, eller eventuelt bransjekrav, vil kravene knyttet til bærekraft normalt være nærmere presisert, slik at det gis noen retningslinjer for hva rollen skal utføre og utøve. Tilsvarende gjelder for situasjoner hvor det er kundekrav, gjerne i forbindelse med anbudsprosesser. Også da vil kravene til bedriften ofte være mer konkret beskrevet.

For bedrifter som ønsker fokus på bærekraft mer av markedsføringshensyn og/eller av genuine miljøvernmessige årsaker, kan utgangspunktet være mer diffust. Da blir spørsmålet hva man egentlig er villig til å kreve av seg selv, og hva man ønsker å oppnå gjennom rollen. I slike tilfeller er det viktig å selv tenke gjennom hvilke resultater bedriften ønsker å oppnå, og hvilke kostnader man er villig til å påta seg for å oppnå disse. Dette må så ses opp mot fordelene man kan oppnå gjennom økt positiv oppmerksomhet og i beste fall økt omsetning.

Hvordan passer bærekraft inn i virksomhetens strategi og langsiktige mål?

En virksomhets daglige drift skal være naturlig knyttet mot virksomhetens strategi, fortrinnsvis konkretisert gjennom langsiktige mål og kortere milepæler. Et viktig spørsmål blir å avklare hvordan bærekraft passer inn i dette. Er det samsvar mellom den miljøinteresse bedriften har, eller som bransjen krever, og de målene bedriften og dens eiere har satt for seg selv? Hvis svaret er nei, vil det bli vanskelig å få noe ut av bærekraftengasjementet. For da vil dette i praksis ofte måtte vike for oppnåelse av de mål virksomheten egentlig arbeider mot.
Langsiktige mål for bedriften

Hvordan skal bærekraftarbeidet forankres?

Rollen som bærekraftsansvarlig må plasseres på riktig sted i organisasjonen, og rollens ansvar må forankres.

 • Hvem har ansvar for å gi rollen oppgaver og fullmakter?
 • Hvilket mandat plasseres i rollen?
 • Til hvem skal den bærekraftsansvarlige rapportere?

For at den som gis rollen skal kunne forvalte oppgavene på en fornuftig måte er det nødvendig at dette er tydelig avklart.

Hvilke konkrete krav og mål er satt til bærekraftarbeidet?

Hvis en bærekraftansvarlig skal kunne levere fornuftige resultater er det viktig at det på forhånd er klarest mulig definert hvilke resultater som ønskes oppnådd. Dette bør helst konkretiseres til like målbare krav og kriterier som det gjøres i virksomhetens øvrige aktivitet. På samme måte som en medarbeider ellers måles på hva de har utført av arbeid sett mot forventninger og krav til stillingen, må leveransene på bærekraft måles mot tilsvarende klare krav og forventninger.

Det er også viktig at bedriften har en klar tanke om hvilken kompetanse den som skal ha ansvaret trenger. Hvilke oppgaver skal løses? Hvilke fagmiljøer skal det holdes dialog med?

Når dette er avklart er det dernest viktig både for bedriften og for den bærekraftansvarlige at målene som settes vurderes som rimelige. «Rimelighet» må her vurderes både i lys av selskapets forpliktelser, hvor mye som investeres i rollen, hva samfunnet rundt bedriften forventer, og hva den ansvarlige har forutsetninger for å kunne levere. Særlig ved oppstart av slikt arbeid vil det bli sendt ut et signal i organisasjonen og til andre interessenter om at bærekraft er noe bedriften er opptatt av. Det er da viktig at bedriften har et fornuftig svar på spørsmålet «hvorfor gjør dere dette?».  Som del av dette kan det være fornuftig å identifisere noen «lavthengende frukter» som enkelt kan plukkes, slik at det raskt kan vises til gjennomførte tiltak med konkrete positive resultater.

Det er også viktig å være oppmerksom på at bærekraftarbeidet ofte vil bli mer målt på hva det ikke får gjort, enn hva det oppnår. Det arbeidet som gjøres og de forbedringer som oppnås vil lett bli tatt for gitt, og bli oversett, mens fokus i stedet går på alt det som IKKE er på plass. Dette er viktig å ha med i arbeidet og i planleggingen, slik at det systematisk arbeides både med å fortelle om resultater som faktisk er oppnådd, samtidig som det foreligger oversikter og fremdriftsplaner knyttet til det som skal arbeides med og oppnås frem i tid.

Hvilke krav skal stilles til bærekraftansvarlig?

En bærekraftansvarlig må inneha den kompetanse som er nødvendig for å utføre de oppgaver som er lagt til rollen. Hvis rollen skal være direkte operasjonell og utøvende vil det være behov for fagkompetanse innenfor de områder hvor arbeidet skal utføres. Alternativt kan rollen etableres som mer koordinerende, hvor ansvaret er å påse at ulike enheter og avdelinger leverer det som defineres som mål for de enkelte. I et slikt tilfelle er det mer behov for prosjektledelses- eller tilsvarende kompetanse.

Da bærekraft i mange tilfeller vil møte motstand og treghet ved innføring i organisasjonen, er det samtidig viktig at den bærekraftansvarlige både har en indre motivasjon til å arbeide innenfor dette feltet, og helst også gode pedagogiske og motiverende egenskaper, slik at viktigheten av arbeidet kan kommuniseres godt ut både i organisasjonen og til eksterne.

Er det satt rammer og budsjetter for den bærekraftansvarliges arbeid?

For mindre bedrifter vil ansvaret som bærekraftansvarlig gjerne bli tildelt en av de ansatte som del av vedkommendes øvrige oppgaver. For at personen skal ha mulighet til å utføre arbeidet på en fornuftig måte vil det være viktig både at det er avklart hvor mye tid som skal brukes på bærekraftarbeidet, og at personens øvrige oppgaver er tilpasset til å kunne løses på den resterende tilgjengelige tid. Videre er det viktig at det er avklart hvem bærekraftansvarlig skal rapportere til, og hvilke budsjetter som er satt for arbeidet. Uten en klar rapporteringslinje og klare rammer vil det være tilnærmet umulig for en bærekraftansvarlig å kunne utføre noe fornuftig arbeid.

Som del av dette er det også viktig å avklare hvem bærekraftansvarlig skal kunne trekke på dersom det er behov for sparring og/eller støtte og bistand til gjennomføring av ulike oppgaver. Skal bærekraftansvarlig gjøre alt selv? Er der andre interne ansatte som skal/kan bistå, og er de i så fall gitt nødvendig anledning til å utføre slikt arbeid ved siden av andre oppgaver? Er det eventuelt aktuelt å hente støtte eksternt? I så fall innenfor hvilke økonomiske rammer?

Hvilke fullmakter er gitt til bærekraftansvarlig?

Arbeid med bærekraft vil innebære behov for ulike beslutninger knyttet til retning, aktiviteter og ressursbruk. Hvis bærekraftansvarlig selv er gitt fullmakter til å håndtere rollen innenfor nærmere definerte rammer er det viktig at også resten av organisasjonen er informert om hvor langt disse fullmaktene går. Kan bærekraftansvarlig stille krav til øvrige ansatte/avdelinger? Eller må motstand fra andre heves opp til annet ledelsesnivå?

I det lange løp er kulturen er avgjørende

En bærekraftansvarlig kan utføre mye bra og viktig arbeid for bedriften. Samtidig er det nødvendig å være bevisst at de beste resultater oppnås når hele bedriften arbeider mot felles mål, og den bærekraftansvarlige ikke gjør alt arbeidet selv, men heller koordinerer virksomhetens arbeid i riktig retning.

For å skape varige resultater og en varig positiv utvikling er man avhengig av at bærekraft blir en størrelse som tenkes på i alle sammenhenger, på samme måte som «kapasitet», «lønnsomhet», «avkastningskrav» oa. Den som lykkes med å skape en kultur hvor alle medarbeidere er bevisst bedriftens bærekraftansvar, og aktivt tar del i å levere på dette som på andre målområder, vil oppleve at både det kreative arbeidet og de faktiske leveransene på området blir stadig bedre og enklere å oppnå.


Oppsummert

For å skulle lykkes med arbeidet med bærekraft, bør bedriften tenke grundig gjennom hva som skal oppnås, og sikre at dette er forankret i hele organisasjonen, fra styre- og strategisk nivå og ut i kundefront. Dette kan gjøres ved å gjennomføre følgende aktiviteter:

 1. Fastsett strategiske mål om bærekraft og forankre i selskapets ledelse
 2. Konkretiser klare og målbare målsetninger for bærekraftarbeidet
 3. Oppnevn en bærekraftansvarlig med riktig kompetanse og motivasjon, og tildel vedkommende nødvendige ressurser i form av arbeidstid og budsjetter
 4. Påse at hele organisasjonen er kjent med den bærekraftansvarliges ansvar og fullmakter, og etabler klare retningslinjer for hvordan eventuelle uenigheter mellom bærekraftansvarlig og andre personer/enheter skal håndteres
 5. Sikre løpende oppfølging og kontroll med arbeidet

Bestandig Rådgivning kan bistå med alt fra kartlegging og forberedelse til implementering og løpende evaluering av virksomheters bærekraftarbeid.

Ta kontakt for en uforpliktende prat, så ser vi hvordan Bestandig Rådgivning kan hjelpe deg og din bedrift.

Ta kontakt per telefon 95 16 87 86 eller på e-post