Skip to main content

Bestandig Rådgivning er på nett!

Så er dagen kommet
– Bestandig Rådgivning er på nett og klar for oppdrag!

06.09.22

Målet for Bestandig Rådgivning er å gi et positivt bidrag til den grønne utvikling og omstilling, gjennom å bistå små og mellomstore bedrifter i å igangsette og/eller systematisere virksomhetens oppmerksomhet på og arbeid med bærekraft, slik at flest mulig aktører gjør det de kan på de områder de kan og bør.

Dette skal samtidig gjøres på en måte som er bedriftsøkonomisk og strategisk hensiktsmessig for virksomheten.

Selv om mye bærekraftarbeid er beheftet med kostnader, og isolert sett kan oppleves som ulønnsomt, handler mye om å se det totale bildet på lengre sikt. Hva forventer markedet av bedrifter og leverandører fremover? Hvordan kan lovgivningen forventes å bli? Hvordan kan en bærekraftig drift skape positiv oppmerksomhet og økt omsetning? Og hva skal til for å oppnå dette?

Noe kan man selvsagt pålegge alle. Det gjøres det også gradvis gjennom både lovgivning og økonomiske stimuli (skatter, avgifter, subsidier mv.). Men mye er enn så lenge mer eller mindre frivillig. Selv om det alltid finnes idealister som er villige til å gjøre mye fordi det er riktig og viktig, er det ingen tvil om at det beste og viktigste for bedrifter er å gjøre tiltak også fordi det er forretningsmessig fornuftig – dvs lønnsomt.

Det er på dette området Bestandig Rådgivning ønsker å bistå. Ved å hjelpe bedrifter til å få det nødvendige overblikket og gjøre de riktige vurderinger av hva som kan og bør gjøres for å oppnå disse positive effektene. Dette krever en helhetlig gjennomgang og vurdering av virksomhetens drift og ambisjoner på alle relevante områder

  • Selskapets langsiktige mål og strategi
  • Virksomhetens organisering og operasjonalisering av definerte mål
  • Gjeldende og forventet fremtidig lovgivning på virksomhetens område
  • Gjeldende og forventede fremtidige krav fra markedet (kundesiden)
  • Forretningsmessig og økonomisk analyse av muligheter og utfordringer knyttet til bærekraft
  • Utforming av rammer og strukturer for bærekraftarbeid, og planer for forankring av dette

Arbeidet med rådgivning kan gjøres så omfattende eller begrenset som den enkelte bedrift selv ønsker og trenger – dette avhenger naturlig av bedriftens egen interne kompetanse og kapasitet, samt av bedriftens størrelse og posisjon i markedet, sammenholdt med de underliggende (eller overordnede) mål.

Jeg gleder meg til fortsettelsen, og ser frem til å komme i gang med arbeidet!

Det er bare å ta kontakt for en uforpliktende prat, så finner vi sammen ut om det er noe jeg kan bistå i ditt videre arbeid med bærekraft.
For vår alles felles beste fremtid!

Ta kontakt per telefon 95 16 87 86 eller på e-post
– så tar vi en prat og finner vi ut hvordan Bestandig Rådgivning best kan bistå deg og din bedrift til å løse dine utfordringer
og skape enda bedre grunnlag for gode resultater fremover!